Bruksoverlating

Bruksoverlating, eller utleie av leiligheten sin til noen andre, er tillatt under visse forutsetninger.

Fra borettslagets vedtekter punkt 4-2 BRUKSOVERLATING:

 1. Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
 2. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
  • Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to år. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opptil tre år.
  • Andelseieren er en juridisk person
  • Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
   militærtjeneste, sjukdom eller andre tungtveiende grunner
  • Et medlem av husstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
   nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
  • Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens §68 eller
   husstandsfelleskapsloven §3 andre ledd.
   Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning
   kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
   Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter
   at søknaden er kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.
 3. Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten
  godkjenning.
 4. Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

Søknad om utleie av bolig sendes til TOBB, gjerne via linken HER.